Általános Szerződési Feltételek

2016. május 01.

1. A Szolgáltatás

Szolgáltató az Felhasználó/Előfizető által előzetesen fizetett díj ellenében, szerverein web hosting szolgáltatást nyújt Felhasználó/Előfizetőnek, amennyiben az betartja az itt, illetve a szolgáltatásokkal összefüggő egyéb megállapodásban foglalt szerződési feltételeket. A Szolgáltatásokat a Szolgáltató a Felhasználó/Előfizető által, a regisztrációs folyamat során választott szolgáltatás csomagban szereplő specifikációk szerint teljesíti. A továbbiakban a „szolgáltatások” kifejezés az Felhasználó/Előfizetőnek nyújtott web hosting szolgáltatásokra vonatkozik, Továbbiakban a “felhasználó” és az „előfizető” kifejezés a szolgáltatás megrendelőjére, vagyis Felhasználó/Előfizetőre, mint megrendelőre és előfizetőre vonatkozik.

1.1.1. Definíciók

Szolgáltató: Websas.hu Kft.

Székhely: HU8272 Tagyon, Petőfi Sándor u. 7.

Levelezési cím: HU-1149 Budapest, Egressy út 27-29 B/3.

Telefonszám:+36 1 422 1460

Fax: +36 1 222 3217

Adószám: 13412274-2-07

Bankszámlaszám: 10300002-10614406-49020018

Számlavezető bank: MKB Bank Zrt.

1.1.2. Az Előfizető

A Szolgáltatási Szerződést aláíró előfizető, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi.

1.1.3. Igénylő

A Szolgáltatási Szerződés megkötését kezdeményező természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság

1.1.4. Díjszabás

A díjszabás minden esetben a Szolgáltató hivatalos http://hosting.websas.hu weboldalán olvasható. A weboldalon feltüntetett Díjszabás tartalmazza egyfelől a kedvezmények nélkül igénybe vett Szolgáltatások díját (továbbiakban: Listaár), valamint a mindenkori akciós jelleggel kedvezményes áron kínált Szolgáltatásokat.

1.1.5. Szolgáltatási Szerződés:

az Előfizető által ténylegesen megrendelt szolgáltatásokat, az Előfizető által választott díjcsomagot, illetve az adott Szolgáltatással kapcsolatban támasztott egyéb követelményeket rögzíti, esetlegesen tartalmazhatja a Szolgáltató által a Szolgáltatásért felszámított díjakat. Amennyiben a Szolgáltatás díját a Szolgáltatási Szerződés nem tartalmazza, úgy azt Szolgáltató ügyfélszolgálati weboldalán és telephelyén teszi elérhetővé.

1.1.6. Viszonteladó:

olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, avagy egyéb szervezet, aki a Szolgáltató Szolgáltatásait harmadik személy részére értékesíti, a Szolgáltatóval érvényes Viszonteladói Szerződéssel rendelkezik, mely tartalmazza a viszont eladott Szolgáltatások díjszabását is

1.1.7. Munkanap:

munkanapnak minősülnek a hétköznapok a Munka Törvények Felhasználó/Előfizetőről szóló 1992. évi XXII. törvény 125. paragrafusa szerinti munkaszüneti napok kivételével, az ágazati miniszter által az adott évre vonatkozóan kiadott, a munkaszüneti napok körüli munkarendet meghatározó rendeletben foglaltakra is tekintettel.

1.1.8. ÁSZF:

Jelen Általános Szerződési Feltételek internetes Szolgáltatások nyújtására, amely a Törzsszövegből, az egyes Alapszolgáltatásokra vonatkozó mellékletekből áll. Az ÁSZF szabályozza a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek alapvető jogait és kötelezettségeit. A Szolgáltató fenntartja a jogot az ASZF módosítására és mellékleteinek kiegészítésére.

1.1.9. A szolgáltató hivatalos weboldala:

Főoldal

1.1.10. Vis Maior Esemény:

az érintett Fél érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény, így például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés

1.1.11. Hűségnyilatkozat:

Előfizető nyilatkozata, hogy a Szolgáltatási Szerződést a meghatározott időtartam végéig nem mondja fel. Az így megkötött Szolgáltatási Szerződés egyben határozott idejű, melynek időtartama megegyezik a Hűségnyilatkozat időtartamával.

1.1.12. Felhasználói fiók

A szerződéskötéskor megkapott felhasználónévvel és jelszóval ellátott webes adminisztratív felület(ek), amivel a felhasználó eléri szolgáltatásait. 1.2 Személyes adatok Az Felhasználó/Előfizető biztonságát rendkívül komolyan vesszük, így személyes adatait nem adjuk ki harmadik személy részére (kivéve, ha bármely harmadik személy megvásárolja a Websas.hu Kft-t vagy hatósági eljárás során erre kötelezik Cégünket). Irányadó jogszabályok:

 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (Avtv.),

 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.),

 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) Szolgáltatásaink igénybe vételével Felhasználó/Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy kezeljük az Felhasználó/Előfizető személyes adatait, amelyeket Felhasználó/Előfizető Adatvédelmi Szabályzatunkkal összhangban nekünk megad. Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése lenne, kérjük, írjon az info [kukac] websas.hu email címre.

1.3 Díjfizetés

A “Websas Mini”, a “Websas Small”, “Websas Medium”, “Websas Large”, „StartUp” és „Business” valamint tárhely csomagok szerződésének időtartama határozatlan, de minimum 1 évre szól. A Felhasználónak kötelessége a szolgáltatás teljes tartamára a szolgáltatások díjának megfizetés akkor is ha, a Felhasználó nem veszi igénybe, az általa megrendelt szolgáltatásokat. A díjfizetésnek a számla kiállításától 8 napon belül meg kell történnie, amennyiben a fizetési határidő eltelt, abban az esetben-emailben értesíthetjük fizetési késedelméről és a megrendelt szolgáltatást felfüggeszthetjük.

1.4 Díjfizetés elmaradásának következményei

Amennyiben a díjfizetéssel az Előfizető a számla kiállítását követő 30 napos késedelembe esik, akkor a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ebben az esetben a Webhosting szolgáltatást azonnal megszűntetni.

1.5 Számlázási és korlátozási szabályok

Amennyiben a Felhasználó/Előfizető a Szolgáltató által kibocsátott legutolsó számla kelte óta több mint 30 nap letelt és az esedékes díj nem került hiánytalanul kiegyenlítésre, a Szolgáltató jogosult felfüggeszteni a Felhasználó/Előfizető felhasználói fiókját, így az ott tárolt Felhasználó/Előfizető adatok, fájlok és weboldal inaktív lesz, a hozzáférés nem lesz lehetséges. Amennyiben a felfüggesztést követő harminc napban az Előfizető/Felhasználó kiegyenlíti a teljes tartozását, a felfüggesztést a Szolgáltató megszünteti és a tárolt Felhasználó/Előfizető adatok azonnal elérhetők lesznek, továbbá visszaállítási díjként 5000 HUF+ÁFA díjat számol fel. Amennyiben a felfüggesztéstől számított 30 nap eltelt és a Felhasználó/Előfizető nem egyenlítette ki az esedékes díjakat teljes egészében, a Szolgáltató jogában áll az Felhasználó/Előfizető által a szervereinkre feltöltött adatokat törölni. Szolgáltató a szolgáltatás díjára vonatkozó számlákat az esedékességet megelőző minimum 8 nappal előre bocsátja ki, hogy biztosítsa a folyamatos hosting szolgáltatást és a domain megújítást. A Webhosting csomagok alapértelmezett számlázási periódusa negyedévente előre történik. A számla kiállítása mindig az esedékes hó 20. napján, vagy a negyedév első havának 20. napján történik.

1.6 Háttértárak (Backup)

Szolgáltató minden tőle – az adott helyzetben – elvárhatót megtesz, hogy biztonsági mentéseket készítsen. Ettől függetlenül előfordulhat az adattároló rendszereknél, hogy a backupmentések meghibásodnak. Ezért a Szolgáltató felhívja a Felhasználó/Előfizető figyelmét, hogy Felhasználó/Előfizető is végezzen rendszeres mentéseket manuálisan. Mivel a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás segítségével az Előfizető/ Felhasználó elektronikus úton tud feltölteni tartalmakat közvetlenül a felhasználói web oldalra, az Előfizető/ Felhasználó teljes felelősséget vállal a feltöltésért, a tartalom szolgáltatásáért, annak megváltoztatásáért és a backupmentésekért is. A 40 MB-nál nagyobb méretű fájlokat a Szolgáltató a saját backup szerverére menteni nem tudja, és ezen fájlok szerver leállás esetén sem lesznek helyreállíthatóak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Előfizető/ Felhasználó által feltöltött tartalomban, az Előfizető/ Felhasználó weboldalának vagy tárolt adatainak tartalmában bekövetkezett károkért, továbbá az olyan károkért, diszfunkciókért, vagy szolgáltatás leállásokért, amelyeket az Előfizető/Felhasználó által feltöltött tartalom, vagy az Előfizető/ Felhasználó bármely szakszerűtlen beavatkozása vagy weboldalának valamely aspektusa okozott. Az Előfizető/Felhasználó weboldaláról és az általa feltöltött tartalomról készült bármely backup mentés az Előfizető/Felhasználó egyedüli felelősségi körébe tartozik. A Szolgáltató nem kezeli az Előfizető/Felhasználó által készített weboldal, vagy e-mail backupokat. A Szolgáltató nem garantálja, hogy egy web site tartalma – olyan okból, amely a Szolgáltatónak nem felróható – nem kerül törlésre, nem sérül meg, vagy, hogy a web site tartalma mindenkor elérhető marad. Az Előfizető/Felhasználónak mindig gondoskodnia kell a másolatokról egy saját gépen, és cégünk azt ajánlja, hogy a Felhasználók készítsenek további másolati példányokat (cd-n, másik desktopon, vagy bármely más adathordozón), hogy a fájlok hozzáférhetősége biztosított legyen.

1.7 Teszt tárterület

A teszt tártterületet igénylő Előfizető/Felhasználó a következő korlátozott csomagokra jogosult: – A megrendelés dátumától számított maximum 30 napig élő szolgáltatás – 100 MB (maximum) – 10 db (e-mail cím) – 1 db MySQL (adatbázis) – PHP – 1 db FTP hozzáférés – 1 db a tárhelyhez társítható domain név (DNS szolgáltatás, igény szerint) A tesztárterületre vonatkozó szabályozás teljes mértékben megegyezik a szerződéses ügyfelekével a korlátlan szolgáltatáson felül. A tesztárterület használatára maximum 30 napig jogosult a felhasználó, a 30. napon a szolgáltatást Szolgáltató felfüggeszti. Abban az esetben amennyiben a felhasználó nem kéri a tesztfiók véglegesítését, úgy a teszt tárhely igénylését követő 40. napon Szolgáltató törli az adatokkal együtt a fiókot. A tárterületen és az email fiókokban található adatokért Szolgáltató semmiféle módon nem vállal felelősséget, különösen de nem kizárólagosan a törlés során történt adatvesztésekért Egy Előfizető/Felhasználó csak egy alkalommal jogosult teszt tárterület igénylésére valamint a teszt tárhely időtartamának meghosszabbítása nem lehetséges. Szolgáltató megtagadhatja a teszt tárhely igénylőtől a szolgáltatást amennyiben úgy találja, hogy az igénylő és/vagy az igénylés sérti a Szolgáltató valamely szabályzatát vagy értékrendjét, esetleg annak gyanúja lépne fel hogy az igénylő károkozás szándékával igényli a szolgáltatást. Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy indoklás nélkül megszakíthassa akár azonnali hatállyal a teszt tárhely szolgáltatását.

2. A tartalom kezelésére vonatkozó engedély

Szolgáltatásaink nyújtásához elengedhetetlen, hogy Felhasználó/Előfizető feltöltse a szükséges tartalmakat a szervereinkre. Feltöltés közben az Felhasználó/Előfizető tulajdonát képező tartalomról egy, vagy több másolat keletkezik a rendszerünkben. Amennyiben megvásárolja a szolgáltatásainkat, a Felhasználó/Előfizető tudomásul veszi, hogy ezek a másolatok létrejönnek és a Felhasználó/Előfizető hozzájárulását adja, hogy ezeket a másolatokat kezeljük, valamint az Internet felhasználói számára elérhetővé tegyük. Tárhelyének, Weboldalainak és hírleveleinek tartalmáért minden felelősség Felhasználó/Előfizetőt terheli.

2.1 Elfogadható használat/Illegális tevékenység

A Szolgáltató törekszik magas szintű szolgáltatást nyújtani és számos ügyfelünk bízik magas minőségi követelményeinkben. Ezért a Szolgáltató különösen, de nem kizárólagosan megtagadja szolgáltatásait az alábbi tevékenységek végzőitől:

 Hackelés, számítógépekhez, vagy hálózatokhoz való engedély nélküli hozzáférés, vagy annak megkísérlése. Port scan, hitelkártya információkhoz kapcsolódó, vagy egyéb adathalászat.

 Olyan fájlok, vagy egyéb adat feltöltése, amely mások szerzői, vagy egyéb szellemi tulajdonjogát sérti.

 Spammelés, illetve kéretlen reklámlevelek küldése. A Szolgáltató szigorú üzletpolitikát követ, fenntartja a jogot, hogy szolgáltatásait megtagadja, vagy felfüggessze, ha hasonló tevékenység indokolt gyanúja merül fel.

 Bármely tartalom feltöltése, amely más nyilvánossághoz, vagy magánélethez való jogát sérti, továbbá, az ilyen tartalomra mutató link elhelyezése is.

 Gyűlöletbeszéd terjesztése, illetve bármely obszcén, becsmérlő, becsületsértésnek, vagy rágalmazásnak minősülő tartalom feltöltése.

 Gyermekpornográfia birtoklása, terjesztése, vagy bármely kapcsolódó tevékenység. Amennyiben Szolgáltató ilyen tartalmat talál, az illetékes hatóságokat értesíti.

 Az Felhasználó/Előfizető tárhelyéhez nem köthető, ahhoz nem kapcsolódó nagy mennyiségű adat tárolása.

2.2 Tartalom

A Szolgáltató szolgáltatásai kizárólag jogszerű célok érdekében használhatók. Az Előfizető/Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatót kártalanítja és átvállal minden olyan követelést, amely a szolgáltatásainak használatából eredően harmadik személyt ér és azért a Szolgáltatót bármely hatóság, vagy Bíróság marasztalja. A Szolgáltató szolgáltatásainak használatával megvalósított bármely szerzői jog, védjegy, vagy ipari mintaoltalom vagy szabadalom megsértése tilos. Ez a tilalom vonatkozik – többek közt – zene, könyv, fotó, vagy bármely más, szerzői védelem alatt álló alkotásról engedély nélküli másolat készítésére. Hamisított áru eladásra kínálása, vagy ebbe való közreműködés a szolgáltatások azonnali beszüntetését eredményezi. Amennyiben valószínűsíti, hogy az szellemi tulajdonát, vagy védett termékét sérelem érte, kérjük, írjon az abuse@websas.hu címre a szükséges információkat mellékelve.

2.3 Példák a tiltott tartalmakra a Szolgáltató megosztott szerverein: Megosztott (shared) szervereken az alábbi tartalmak tiltottak:

 IRC scriptek/botok  proxy scriptek/anonymizerek

 kalóz szoftverek/Warez oldalak

 képeket hosztoló scriptek

 file megosztók, tükrözők vagy tükör scriptek

 Banner Ad rotatorok

 top oldalak, nagyon nagy forgalmú oldalak

 kereskedelmi audio / zenesugárzás, streaming

 piramis/MLM/HYIP Forex/E-Gold jellegű oldalak

 autoszörfölők/PTC/PTS/PPC oldalak

 zálog/bank kötvények, bank programok

 MUD/RPG oldalak

 lottó oldalak, rasszista és gyűlöletkeltő oldalak

 hacker oldalak

 illegális tevékenységek hirdetése

 IP scannerek

 Bruteforce programok, levélbombák, SPAM scriptek. Az olyan fórumok és web oldalak, amelyek warez tartalmakra mutatnak, vagy ilyeneket népszerűsítenek, szintén tiltottak.

 Videó és/vagy audio streaming , vagy letöltés, MP3 fájlok, játékok és shareware-ek használata, amely nem engedélyezett egyetlen Szolgáltatói szerveren sem.

2.4 Példák a tiltott tartalmakra dedikált szervereken:

Dedikált szervereken az alábbi tartalmak tiltottak:

 IRC scriptek/botok

 proxy scriptek/anonymizerek

 kalóz szoftverek/Warez oldalak

 képeket hosztoló scriptek

 file megosztók, tükör scriptek

 Banner Ad rotatorok

 top oldalak, nagyon nagy forgalmú oldalak

 kereskedelmi audio / zenesugárzás, streaming

 piramis/MLM/HYIP Forex/E-Gold jellegű oldalak

 autoszörfölők/PTC/PTS/PPC oldalak

 zálog/bank kötvények, bank programok

 MUD/RPG oldalak

 lottó oldalak, rasszista és gyűlöletkeltő oldalak

 hacker oldalak

 illegális tevékenységek hirdetése

 IP scannerek

 Bruteforce programok, levélbombák, SPAM scriptek. Az olyan fórumok és web oldalak, amelyek warez tartalmakra mutatnak, vagy ilyeneket népszerűsítenek, szintén tiltottak.

 Videó és/vagy audio streaming , vagy letöltés, MP3 fájlok, játékok és shareware-ek használata, amely nem engedélyezett egyetlen Szolgáltatói szerveren sem. A Szolgáltató rendszerét, beleértve a hálózatokat és hálózati eszközöket is, csak az erre feljogosított felhasználók használhatják. A Szolgáltató rendszereiben folyamatos az ellenőrző tevékenység jogszerűségi szempontból, ide értve a jogszerű használatot, a jogszerűtlen használat elleni védekezés meg könnyítését, a biztonsági folyamatok ellenőrzését, valamint a működtetés biztonságát. Az ellenőrzés során, az adatok és információk megvizsgálhatók, rögzíthetők, másolhatók és egyes engedélyezett célokra felhasználhatók. A Szolgáltató rendszereinek igénybevételével Felhasználó/Előfizető hozzájárul az ilyen célokból végzett ellenőrzésekhez. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy szolgáltatásait megtagadja bárkitől. Bármely tartalmat, amely – Szolgáltató megítélése szerint – obszcén, fenyegető, illegális, vagy a jelen szerződési feltételeinkbe ütköző, a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül jogosult eltávolítani szervereiről. Amennyiben Szolgáltató visszaélésekkel foglalkozó részlegétől érkező e-mailre 48 órán belül az Előfizető/Felhasználó nem válaszol, Szolgáltató jogosult a Felhasználó/Előfizető részére teljesített szolgáltatásait felfüggeszteni, vagy leállítani. Szolgáltató a visszaélésekkel kapcsolatos minden problémát support-ticket rendszeren (Ügyfélkapu felületen itt: http://ugyfelkapu.websas.hu/), illetve email-ben (info@websas.hu), és azokra 48 órán belül válaszol. Amennyiben a Felhasználó/Előfizető weboldalának vagy szolgáltatásainak elfogadhatósága kérdésében bizonytalan, kérjük, írjon az abuse@websas.hu címre. A kiskorúak veszélyeztetése szigorúan tiltott, ide tartozik – többek közt – a gyermek pornográfia, vagy akként értékelhető tartalom (pl.: Lolita). Bármely gyermek pornográf tartalmú, vagy ilyenre mutató oldalt azonnal, előzetes értesítés nélkül felfüggesztünk. Viszonteladó esetében a Szolgáltató felfüggeszti a kérdéses oldalt, majd értesítést küld, amelyben tájékoztatja a Felhasználót, miszerint a felhasználó szolgáltatását megszüntetheti. Minden Felhasználó/Előfizető esetében jogosult a Szolgáltató a szolgáltatások megszüntetésére előzetes értesítés nélkül is. A Szolgáltató minden jogsértést jelent az illetékes hatóságok felé. A Felhasználó/Előfizető felelőssége, hogy a szkriptek és programok biztonságosak, a könyvtárakhoz tartozó engedélyek megfelelően be vannak állítva, tekintet nélkül a telepítés módjára. A felhasználó/Előfizető felelős minden tevékenységért, beleértve a személyes adatok megadását, mint például a felhasználó név, vagy a jelszó. A biztonságos jelszó megadása az Előfizető/Felhasználó elemi érdeke. A nagy méretű (10 MB feletti) fájlok nem tehetik ki több, mint 40%-át az Felhasználó/Előfizető hosting account-ján található adatmennyiségnek.

2.5 Spam zéró tolerancia

A tömeges, kéretlen levelekkel és spammel szemben Szolgáltató zéró tolerancia elvét vallja és alkalmazza. Szolgáltató az osztott tárhely szerverein a „biztonságos címek listáját” (safe lists) és a „biztonságos feliratkozást” (double opt-in) is spamként kezeljük. A kéretlen üzenetet, vagy spamet küldő felhasználó szolgáltatását előzetes értesítés nélkül is megszüntethetjük. Szolgáltató megtagadja szolgáltatásait a ROKSO listán szereplő személyektől, vagy szervezetektől. Szolgáltató bármelyik felhasználó fiókját azonnal felfüggesztheti, vagy megszüntetheti, amennyiben feketelistára kerül. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy megköveteljen bizonyos változtatásokat, letiltson (vagy a szükséges mértékig korlátozzon) egyes weboldalakat, szolgáltatásokat, adatbázisokat, vagy egyéb komponenseket, amelyek üzletpolitikájával ellentétesek. Sürgős esetben mindezt megteheti saját hatáskörben, az ügyfél értesítése nélkül is. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a kéretlen levelek küldői felé adatbázis tisztítási díjat számítson fel, aminek mértékét saját hatáskörében állapíthatja meg.

2.6 Általános levelezési szabályok

Az e-mail küldésével kapcsolatban, a Felhasználó/Előfizető elfogadja, hogy:

 Nem küld kéretlen reklámleveleket, kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célból. Kéretlen levélküldésnek számít, ha olyan címzettnek küldenek levelet, aki nem tett a számára történő levélküldéshez való hozzájáruló nyilatkozatot még az első számára való levélküldés előtt.

 Nem használja a szolgáltatást törvénytelen célokra.

 Nem zaklat, fenyeget, nem okoz kényelmetlenséget, bosszúságot más személy(ek)nek.

 Nem küld vagy jelentet meg félreérthetetlenül erotikus tartalmú képeket vagy olyan anyagot, amely durván támadja a web közösségét, beleértve a rasszista, gyűlöletkeltő, szentségtörő képeket és tartalmakat, illetve amelyeket a Szolgáltató ilyennek ítél.

 Nem küld vagy jelentet meg semmilyen rágalmazó, sértő, pontatlan, obszcén, szentségtörő vagy erőszakkeltő anyagot, vagy amely etnikailag támadó jellegű.

 Nem bátorít olyan információ vagy szoftver használatára vagy továbbküldésére, amely sért bármilyen helyi, állami, vagy nemzetközi törvényt, jogszabályt.

 A szerző beleegyezése nélkül nem használ fel vagy reprodukál semmiféle olyan anyagot, amelyet a szerzői jogi törvény véd.

 Nem továbbít olyan tartalmat, amely illegális tevékenységre vonatkozó információt hirdet vagy kínál, vagy fizikai erőszakra bátorít bármilyen csoport vagy személy ellen.

 Nem küld olyan tartalmat, amely hivatkozást tartalmaz szexuális, pornográf, közízlést sértő képekre, gyűlöletkeltő propagandára, vagy bármilyen illegális tartalomra, úgymint illegális szoftverek, termék sorozatszámok, kódtörő programok. A Felhasználó/Előfizető elfogadja, hogy sem közvetlen sem közvetett módon nem fejt vissza programkódot és nem kutat forráskód, objektum kód vagy alapstruktúrák, ötletek, algoritmusok után a Szolgáltató szolgáltatásával kapcsolatban. A szolgáltatást a felhasználó csak saját belső üzleti céljaira használhatja fel.

2.7 Szerzői Jogi esetetek

Az „Európai Parlament és a Tanács 2001/29/EK irányelve (2001. május 22.) az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról (“http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:HU:NOT”) rendelkezéseinek szellemében, a Szolgáltató felfüggeszti, vagy törli azon ügyfelei felhasználói fiókját, akik szerzői jogokat sértenek. Cégünk tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogát és Felhasználó/Előfizetőt is erre kötelezi. Meghatározott körülmények fennállása esetén, saját jogánál fogva a Szolgáltató, felfüggesztheti azon felhasználók fiókjait, akik jogsértést követnek el.

Amennyiben Felhasználó/Előfizető valószínűsíti, hogy bármely termékét jogsértő módon másolják, vagy szellemi tulajdonát más módon megsértik, kérjük, juttassa el az alábbi információkat:

 a szerzői jog, vagy a szellemi tulajdonjog tulajdonosa által meghatalmazott személy fizikai, vagy elektronikus bejelentését

 a szerzői jog, vagy a szellemi tulajdonjog sérelem által érintett dolog leírása;

 a jogsérelem pontos helye a site-on;

 az Felhasználó/Előfizető címe, telefonszáma és e-mail címe;

 nyilatkozat, amelyben Felhasználó/Előfizető kijelenti, hogy tudomása szerint a kifogásolt használatot nem engedélyezte sem a jogtulajdonos, sem meghatalmazottja, se a vonatkozó jogszabályok;

 nyilatkozat, amelyben büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az Felhasználó/Előfizető által megadott adatok a valóságnak megfelelnek és Felhasználó/Előfizető a jogtulajdonos meghatalmazottjaként jogosult az ügyben eljárni. Az abuse@websas.hu címünkre.

3. Websas Mini/Small/Medium/Large/Start Up/Business/Biztonság csomag szolgáltatásra vonatkozó feltételek

3.1.1 A webhosting szolgáltatás keretében Felhasználó/Előfizető domain neveket és weboldal tartalmakat helyez el a Szolgáltató által biztosított tárterületen, a Szolgáltató üzemeltetett kiszolgáló hardver eszközökön (továbbiakban: Szerver), illetve e-mail címek használatát biztosítja. Szolgáltató az elhelyezett tartalmakat folyamatosan elérhetővé teszi az interneten. A választott szolgáltatáscsomagtól függően a Szolgáltatás tartalmazhat MySQL adatbázis használatot, programfuttatási (CGI és/vagy PHP) lehetőséget. A szolgáltatáscsomagok pontos tartalmát, mennyiségi megkötéseit, azok esetleges korlátozásait Szolgáltató minden esetben weboldalán teszi közzé.

3.1.2. Az Előfizető által aláírt Megrendelő Lap jelen ÁSZF tudomásul vételével együtt felek közötti szerződésnek tekintendő. A Megrendelő Lapon szereplő adatok valódiságát Előfizető szavatolja, azokért teljes felelősséggel tartozik, azok megváltozását haladéktalanul köteles Szolgáltató felé bejelenteni, illetve ezen kötelezettsége elmulasztásából adódó károkért korlátlan felelősség terheli.

3.1.3. Előfizető szavatol azért, hogy Szolgáltató Szerverén az általa elhelyezett programok, vagy az Előfizető részéről történő egyéb beavatkozás a szolgáltatás folyamatosságában, minőségében, valamint az ott tárolt adatokban semmilyen kárt nem okoz. Előfizető tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás ezen követelményének szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás azonnali hatályú felfüggesztésére.

3.1.4. Szolgáltató a 3.1.3. pont szerinti felfüggesztést abban az esetben oldja fel, ha hitelt érdemlő módon tudomást szerez arról, hogy a felfüggesztést kiváltó okot Előfizető megszüntette, illetve ezt a Szolgáltató által végzett további ellenőrzések is alátámasztják.

3.1.5. A Szerveren elhelyezett anyagok tartalmáért, Előfizetőnek ezáltal a magyar vagy nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységéért Szolgáltató felelősséget nem vállal, ez kizárólag Előfizető felelőssége.

3.1.6. A webhosting szolgáltatás osztott szolgáltatás, tehát a Szolgáltató kiszolgáló Szerverét egyidejűleg több Felhasználó/Előfizető veheti igénybe.

3.2 Korlátlan sávszélesség, lemezterület használat, email, FTP és egyéb korlátlan erőforrások A Szolgáltató Felhasználói számára sávszélességet, lemez tárhelyet és más erőforrásokat is biztosít (mint például email, MySQL adatbázisok, és/vagy FTP accountok), amelyek mértékére a Szolgáltató weboldalán részletezett – a vásárlás idején érvényes – szolgáltatási csomagok az irányadók. Egyes esetekben a Szolgáltató nem állapít meg korlátokat a sávszélességre, lemezterületre, vagy más erőforrásokra, ilyenkor „Korlátlan”-ként jelöli meg azokat. Minden esetben, a szolgáltatások normál használatra vonatkoznak, minden olyan tevékenység, amely túlzott igénybevételhez vezet, szigorúan tilos. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy felfüggessze, vagy törölje azon felhasználói fiókokat, amelyek sávszélesség-, lemezterület-, vagy egyéb erőforrás használata más felhasználók erőforrás hozzáférését csökkent(het)i, tekintet nélkül a felhasználói csomagokban szabályozott sávszélességre, lemezterületre, vagy egyéb erőforrásokra. A hosting tárterült normál használatra van méretezve, és web fájlokra, aktív email célokra és a weboldalak tartalmára van felkészítve, nem tárhely funkciókra. Így nem használható például olyan elektronikus fájlok, elektronikus levelezés, vagy FTP host tárhelyeként, ami nem kapcsolódik a weboldal tartalmához (tehát Személyes vagy Céges adatok tárolására – offsite storage). Az Előfizető/ felhasználó felelőssége az olyan adatok eltávolítása, amelyek nem felelnek meg ezeknek a követelményeknek. Szintén az Előfizető/felhasználó felelőssége, hogy betartsa a felhasználói fiókjához tatozó korlátozásokhoz, ellenkező esetben a feltöltött anyagokat a Szolgáltató eltávolíthatja, szolgáltatásait, vagy a felhasználó fiókját felfüggesztheti. Szolgáltató folyamatosan figyelemmel kísérheti az Előfizető/ Felhasználó által igénybe vett sávszélességet, lemez területet és más erőforrásokat is. Amennyiben a felhasznált erőforrások átlépik a megállapodásban rögzített mértéket, a Szolgáltató korrekciós intézkedéseket tehet, mint a járulékos költségek kivetése, a szolgáltatás felfüggesztése/megszakítása, a felhasználó web oldalának, tartalmainak, elektronikus levelezésének, vagy egyéb anyagainak eltávolítása/törlése.

3.3 Korlátlan domain A korlátlan domain szolgáltatás vonatkozik az aldomainekre, domain parkolásra, add-on domainre is. Minden esetben, a szolgáltatások normál használatra vonatkoznak, minden olyan tevékenység, amely túlzott igénybevételhez vezet, szigorúan tilos. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy felfüggessze, vagy törölje azon felhasználó fiókját, akinek a korlátlan domain, aldomain, parkolt domain és add-on domain használata más felhasználók erőforrás hozzáférését csökkent(het)i, tekintet nélkül a felhasználói csomagokban szabályozott sávszélességre, lemezterületre, vagy egyéb erőforrásokra. Amennyiben a Szolgáltató jelen bekezdés alapján korrekciós intézkedéseket tesz, az Előfizető/ Felhasználó nem jogosult semmilyen olyan díj visszafizetésére, amelyet az intézkedést megelőzően teljesített. Az Előfizető/Felhasználó kijelenti, hogy betartja a vonatkozó jogszabályokat és rendelkezéseket a weboldal, a tartalom és az elektronikus levelezés tekintetében, beleértve a sávszélességet, lemezterületet, illetve az egyéb erőforrásokat is, amelyeket kizárólag jogszerű célokra használ. Az Előfizető/ Felhasználó nem használhatja szolgáltatásainkat az alábbi célokra: engedély nélküli másolatok készítése; szabadalom, szerzői jog, védjegy, ipari mintaoltalom alá eső dolog és más szellemi tulajdonjog bitorlás; drogok, bóditó hatású szerek – ide nem értve alkoholtartalmú italok – illegális szerencsejáték, obszcén, vagy egyébként törvénybe ütköző tartalmak terjesztése; levél header meghamisítása, illetve az üzenet eredetének részbeni, vagy teljes elfedése. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut bármely, a felhasználó web oldalával, a feltöltött tartalommal, sávszélességgel, lemezterület használattal, vagy más erőforrás használatával kapcsolatos visszaélés, ezt a Szolgáltató jelenti az illetékes hatóságoknak, valamint az eljáráshoz minden, az Előfizetőről/Felhasználóról rendelkezésére álló adatot a hatóságoknak átad. Az Előfizető/ Felhasználó felelősségi körébe tartozik a sávszélességre, lemezterület használatra és egyéb erőforrásokra vonatkozó korlátozások betartása. Szolgáltató adott helyzetben minden elvárhatót megtesz, hogy e-mailben értesítse azon előfizetőit/felhasználóit, akik hamarosan elérik a rájuk vonatkozó korlátozást, de nem vállal felelősséget arra az esetre, ha az Előfizető/ Felhasználó ezeket az üzeneteket nem kapja meg, vagy azokat figyelmen kívül hagyja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az Felhasználó/Előfizető felhasználói fiókján túllépés mutatkozik, a következő hónap elejétől felfüggessze szolgáltatásait.

3.4 Honlap elhelyezés A Szolgáltató engedélyezi a korlátlan domain parkolását, azonban egy Websas Large csomag maximálisan csak 10 darab honlapot tartalmazhat, a Mini, Small és Medium csomagok továbbra is maximum 1 darabot. Minden esetben, a szolgáltatások normál használatra vonatkoznak, minden olyan tevékenység, amely túlzott igénybevételhez vezet, szigorúan tilos. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy felfüggessze, vagy törölje azon felhasználó fiókját, akinek a honlapszáma más felhasználók erőforrás hozzáférését csökkent(het)i, tekintet nélkül a felhasználói csomagokban szabályozott sávszélességre, lemezterületre, vagy egyéb erőforrásokra. Amennyiben a Szolgáltató jelen bekezdés alapján korrekciós intézkedéseket tesz, az Előfizető/ Felhasználó nem jogosult semmilyen olyan díj visszafizetésére, amelyet az intézkedést megelőzően teljesített. Az Előfizető/ Felhasználó kijelenti, hogy betartja a vonatkozó jogszabályokat és rendelkezéseket a weboldal, a tartalom és az elektronikus levelezés tekintetében, beleértve a sávszélességet, lemezterületet, illetve az egyéb erőforrásokat is, amelyeket kizárólag jogszerű célokra használ. Az Előfizető/ Felhasználó nem használhatja szolgáltatásainkat az alábbi célokra: engedély nélküli másolatok készítése; szabadalom, szerzői jog, védjegy, ipari mintaoltalom alá eső dolog és más szellemi tulajdonjog bitorlás; drogok, bóditó hatású szerek – ide nem értve alkoholtartalmú italok – illegális szerencsejáték, obszcén, vagy egyébként törvénybe ütköző tartalmak terjesztése; levél header meghamisítása, illetve az üzenet eredetének részbeni, vagy teljes elfedése. Amennyiben Szolgáltató tudomására jut bármely, a felhasználó web oldalával, a feltöltött tartalommal, sávszélességgel, lemezterület használattal, vagy más erőforrás használatával kapcsolatos visszaélés, ezt Szolgáltató jelenti az illetékes hatóságoknak, valamint az eljáráshoz minden, az Előfizetőről/Felhasználóról rendelkezésére álló adatot a hatóságoknak átad. Az Előfizető/ Felhasználó felelősségi körébe tartozik a sávszélességre, lemezterület használatra és egyéb erőforrásokra vonatkozó korlátozások betartása. Szolgáltató minden adott helyzetben elvárhatót megtesz, hogy e-mailben értesítse azon előfizetőit/felhasználóit, akik hamarosan elérik a rájuk vonatkozó korlátozást, de nem vállal felelősséget arra az esetre, ha az Előfizető/ Felhasználó ezeket az üzeneteket nem kapja meg, vagy azokat figyelmen kívül hagyja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az Felhasználó/Előfizető felhasználói fiókján túllépés mutatkozik, a következő hónap elejétől felfüggessze szolgáltatásait.

4. Erőforrás használat

Az Előfizető/Felhasználó:

 nem használhatja a rendszer erőforrások több mint 25%-át 90 másodpercnél tovább. Számos tevékenység okozhat ilyen problémákat, többek közt: CGI szkriptek, FTP, PHP, HTTP, stb.

 nem futtathat önálló (stand-alone), felügyelet nélküli szerver oldali folyamatokat a szerveren.

 nem futtathat semmilyen típusú web spider-t, vagy indexer-t (Google Cash / AdSpy) a megosztott szervereken.

 nem futtathat olyan szoftvert, ami IRC-vel illeszkedik

 nem futtathat semmiféle bit torrent alkalmazást, trackert, vagy klienst. Legális torrentek linkelhetők off-site, de ezek nem tárolhatók megosztott szervereinken.

 nem vehet részt semmilyen fájl megosztó, vagy peer-to-peer tevékenységben.  nem futtathat játék szervereket a Szolgáltató megkérdezése nélkül, mint például a counter-strike, half-life, battlefield1942, stb.

 nem futtathat időzítő alkalmazást (cron entry) 15 percnél rövidebb intervallumban.

 PHP include -okra csak így hivatozhat: “include.php” és nem “http://domainnev.hu/include.php”) Előfizető/Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF időpontjában a Szolgáltató szolgáltatásai kielégíti nagy számú ügyfeleinek igényeit. Ettől függetlenül előfordulhat, hogy a jövőben nagyobb CPU-ra és memória erőforrásra van szükség. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megszakítsa szolgáltatásait azzal az Előfizetővel/ Felhasználóval szemben, akinek a weboldala, hírlevél küldései vagy egyéb hostolt adatai meghaladják a szerver erőforrások 10%-át és/vagy a CPU 10%-át. Ha ez szükségessé válik, az Előfizető/Felhasználó kérheti hosting csomagjának bővítését, vagy kérhet időarányos visszatérítést a szolgáltatásokért előre kifizetett díjból. A Szolgáltató minden tőle adott helyzetben elvárhatót megtesz, hogy Előfizetőit/Felhasználóit időben, előzetesen értesítse a weboldal leállításáról, de erre garanciát nem vállalunk.

4.1 Inode-ok 50,000 inode használata a szolgáltatás felfüggesztését eredményezi. Azokat a felhasználói fiókokat, amelyek átlépik 50,000 inode korlátozást, Szolgáltató automatikusan eltávolítja a backup-ból, hogy elkerülje a túllépést. A felhasználói fiókon minden egyes fájlhoz 1 inode tartozik. Azokat az oldalakat, amelyek csak kis mértékben lépik túl az inode korlátozást, kisebb valószínűséggel kerül felfüggesztésre. Mindazonáltal, azokat a fiókokat, amelyek rendszeresen nagy mennyiségű fájlt képeznek és törölnek, több százezer fájlt tartalmaznak, vagy rendszer károkat okoznak, a Szolgáltató megjelöli felülvizsgálatra és felfüggesztheti. Idővel, üzenetek ezrei keletkezhetnek és a felhasználói fiók a limit közelébe juthat. A default mailbox kiiktatásához lépjen be a cPanel-be, válassza a “Mail”, majd “Default Address”, “Set Default Address” menüt, végül írja be: :fail: No such user here

5. A Szolgáltatások elérhetősége Szolgáltató megkísérli szolgáltatásait napi 24 órában, heti 7 napon át nyújtani. Esetenként azonban bizonyos okoknál fogva egyes szolgáltatások elérhetetlenek lehetnek. A web hosting technológia természeténél fogva, a szolgáltatások bizonyos időre elérhetetlenné válhatnak, ennek elkerülhetetlen voltát az Előfizetők/Felhasználók tudomásul veszik. Bizonyos esetekben előfordulhatnak hardver problémák, máskor ütemezett karbantartások akadályozhatják a szolgáltatást. Ezen felül a Szolgáltatón kívüli okok, mint az áramszolgáltatás, a telefonos, vagy a digitális átvitel kimaradása, rosszindulatú támadások a Szolgáltató rendszere ellen, ugyancsak akadályozhatják a szolgáltatást. Szolgáltató a magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtásához bizonyos tárhely csomagok tekintetében harmadik fél szolgáltatásait is biztosítja, közvetíti, ezen szolgáltatások esetében a következő ÁSZF-k az irányadóak: Uptimerobot – http://uptimerobot.com/termsOfService Cloudflare – https://www.cloudflare.com/terms Microsoft – https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/copyright/default.aspx Szolgáltató nem garantálja a megszakításmentes szolgáltatást.

5.1 Garancia A jelen pontban foglaltak szerint a Szolgáltató Pénzvisszafizetési Garanciát nem vállal a szerződés megkötésétől számítva a Websas tárhely csomagok szolgáltatásaira. Amennyiben Felhasználó/Előfizető megszünteti felhasználói fiókját, az Felhasználó/Előfizető által előre befizetett összeget nem áll módjában teljes egészében visszatéríteni. A felhasználói fiók megszüntetése csak ajánlott levélben lehetséges a 1149 Budapest, Egressy út 27-29 B/3 – Websas.hu Kft. levelezési címére, továbbá elfogadjuk az info@websas.hu email címünkre írt lemondásokat is (a lemondás pontos napjának megküldése, továbbá szükség szerint a tört időszak kifizetése részünkre szükséges). Amennyiben Szolgáltató a szerződést Előfizető/Felhasználó súlyos szerződésszegése miatt mondja fel, a felhasználó által előre fizetett díjakat a Szolgáltató nem köteles visszafizetni a felhasználónak.

5.2 Szolgáltatási szerződés feltételeinek változása A bővülő piacra és a web hosting iparág változékony természetére tekintettel szolgáltatási feltételeink változhatnak. A változtatásokat Szolgáltató weblapján teszi közzé és a szolgáltatások folyamatos igénybevételével Felhasználó/Előfizető elfogadja ezeket a változtatásokat.

6. A Szolgáltatási Szerződés megszűnése

6.1. A Szolgáltatási Szerződés megszűnik a) a határozott időre megkötött szerződés esetében a határozott időtartam lejártakor, amennyiben bármelyik fél a határozott időtartam letelte előtt 30 nappal írásban úgy nyilatkozik, hogy a szerződést nem kívánja meghosszabbítani b) bármely fél rendes felmondásával a felmondási idő lejártának napján c) bármely fél rendkívüli felmondásával jelen ÁSZF avagy a Szolgáltatási Szerződésben rögzítettek szerint a felmondási idő lejártának napján d) bármely fél jogutód nélküli megszűnésével vagy halálával e) a Felek közös megegyezésével f) a Szolgáltatásnak megfelelő mellékletben meghatározott egyéb módon

6.2. Szerződés automatikus meghosszabbítása A határozott időtartamra megkötött Szerződés a határozott időtartam lejártának napján, a szerződéskötéskor meghatározott határozott időtartammal automatikusan meghosszabbodik, amennyiben egyik fél sem nyilatkozik a határidő lejáratát legalább 30 nappal megelőzően írásban arról, hogy a Szerződés hatályát meghosszabbítani nem kívánja. A határozott időtartam automatikus meghosszabbítása esetén, a Szolgáltatási Szerződés már, 30 napos felmondási idővel megszüntethető, viszont a szolgáltatás díja továbbra is a határozott idejű szerződés díjszabása alapján kerül kiszámlázásra, időarányosan.

6.3. Rendes felmondás

6.3.1. Amennyiben Előfizető/Felhasználó a hűségidőszak alatt a Szerződést rendes felmondással megszűnteti és az esedékes díjakat a határozott időre kötött Szerződés teljes időtartamára megtérítette a Szolgáltatási Szerződés megkötésekor, úgy a Szolgáltató ezen díjakat meghiúsulási kötbérként jogosult megtartani, a Szolgáltató nem kötelezhető ezen díjak visszatérítésére.

6.3.2. Szolgáltató a határozatlan időre kötött Szolgáltatási Szerződést 60 napos felmondási határidővel, indoklás nélkül jogosult felmondani.

6.4. Rendkívüli felmondás

6.4.1. Bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondással felmondani a Szolgáltatási Szerződést, amennyiben a másik fél ellen felszámolási eljárás, csődeljárás vagy egyéb, a másik fél fizetésképtelenségével kapcsolatos eljárás indul. Mindkét fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni, amennyiben végelszámolását határozza el, vagy arról értesül, hogy harmadik személy csődeljárás vagy felszámolási eljárás megindítását kezdeményezte ellene.

6.4.2. Amennyiben a felmondás indoka az Előfizető/Felhasználó szerződésszegése, és az Előfizető Felhasználó a felmondási idő tartama alatt a szerződésszegés okát megszünteti és erről Szolgáltatót hitelt érdemlően írásban értesíti és az értesítés a felmondási idő vége előtt Szolgáltatóhoz megérkezik, a Szolgáltatási Szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. A szerződésszegés megszűnésének tudomásul vételéről és a Szolgáltatási Szerződés hatályban maradásáról Szolgáltató köteles Előfizetőt/Felhasználót haladéktalanul – ráutaló magatartással létrejött szerződés esetében amennyiben ez lehetséges –, emailben értesíteni. Előfizető/ Felhasználó egyetértőleg tudomásul veszi, hogy amennyiben egy naptári éven belül két alkalommal rendkívüli felmondásra okot adó szerződésszegést valósít meg, úgy Szolgáltató az ezt követő szerződésszegés alkalmával akkor is jogosult a rendkívüli felmondásra, ha a szerződésszegés tényét Előfizető/Felhasználó a felmondási idő alatt megszünteti.

6.4.3. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Szerződést 15 napos határidővel felmondani, amennyiben Előfizető/Felhasználó az előzetes írásbeli –postai küldeményként eljuttatott, avagy az megadott adminisztratív kapcsolattartó e-mail címére elküldött – felszólításában szereplő határnapra sem szünteti meg a következő szerződésszegéseket: Általános Szerződési Feltételek 2. pontja és alpontjai. a) Előfizető/Felhasználó akadályozza vagy veszélyezteti Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és ezen tevékenységét figyelmeztetés ellenére sem szünteti be 24 óra elteltével. Ide értendő, amennyiben Előfizető/Felhasználó az ASZF 2. pontjában szereplő Etikai Alapelveket megsérti vagy nagy mennyiségű kéretlen e-mail üzenetet (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIIII. 14. paragrafusában foglaltaknak nem megfelelő, úgynevezett SPAM üzenetet) küld a Szolgáltatás felhasználásával. b) Előfizető a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja.

6.5.1. Ha Vis Maior esemény miatt a Szolgáltatás szüneteltetésének időtartama meghaladja a két hónapot, úgy bármelyik fél jogosult a Szolgáltatási Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 6.5.2. Előfizető/Felhasználó jogosult rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal akkor is felmondani a szerződést, ha Szolgáltató az 5.1 pont alapján egyoldalúan módosította a Szolgáltatási Szerződést és ez Előfizetőt/Felhasználót – saját megítélése alapján – hátrányosan érinti. Előfizetőt/Felhasználót a felmondási jog az 5.1.2 pont szerinti értesítést követő 15 napon belül illeti meg. Előfizető/Felhasználó abban az esetben nem mondhatja fel a szerződést, amennyiben kedvezmény fejében határozott időre való kötelezettséget vállalt a Szolgáltatási Szerződés megkötésekor és a Szolgáltató egyoldalú módosítása az ennek fejében kapott kedvezményeket közvetlenül nem érinti, vagyis ezek a kedvezmények a módosítást követően is fennállnak.

6.5.3. Felmondás szolgáltatás lejárata miatt Automatikus Ügyfélkapu rendszerünk segítségével a ki nem fizetett hosting szolgáltatások díjbekérőjének lejáratát követően, a 16. napon felmondjuk a szolgáltatást, ezzel is ösztönözve Előfizetőt/Felhasználót a díjbekérőre történő reagálásra. Ez a felmondás nem jelenti a fizetési kötelezettség alóli mentességet. Szolgáltatás lemondása továbbra is ajánlott levélküldeményben, vagy az info@websas.hu címünkre megírva történhet.

6.6 A felmondás közlése és tartalma

6.6.1. Az írásban megkötött Szolgáltatási Szerződés Szolgáltató általi felmondása akkor hatályos, ha a felmondás tényét Szolgáltató tértivevényes levélpostai küldeményben hozta Előfizető/Felhasználó tudomására. A tértivevényes felmondási értesítés akkor is hatályosnak tekintendő, amennyiben az „nem kereste” vagy „átvételt megtagadta” értesítéssel érkezik vissza Szolgáltatóhoz, illetve amennyiben „elköltözött” vagy „címzett ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza és Szolgáltatónak más postázási cím nem áll rendelkezésére.

6.6.2. Az írásban megkötött Szolgáltatási Szerződés a Szolgáltató általi felmondása akkor is hatályos, ha a felmondás tényét Szolgáltató az Előfizető vagy az Előfizető/Felhasználó kapcsolattartói e mail címeken hozza azt az Előfizető/Felhasználó tudomására. Az e-mailértesítés akkor is hatályosnak tekintendő, amennyiben azt az Előfizető/Felhasználó állítása szerint nem kapta meg, de a szolgáltató egyértelműen tudja bizonyítani annak kiküldését (1.5.- es pont).

6.6.3. Amennyiben Szolgáltató a Szolgáltatás sajátosságai miatt nem rendelkezik Előfizető/Felhasználó postai értesítéséhez szükséges címével, úgy Előfizetőt/Felhasználót egyéb módokon is értesítheti a felmondás tényéről.

6.6.4. Előfizető/Felhasználó a Szolgáltatási Szerződést írásban (ajánlott levélküldeményben) mondja fel, továbbá elfogadjuk az info@websas.hu email címünkre írt lemondásokat is (a lemondás pontos napjának megküldése, továbbá szükség szerint a tört időszak kifizetése részünkre szükséges). Előfizető Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevételével való felhagyás nem tekinthető a Szolgáltatási Szerződés felmondásának, így Előfizető/Felhasználó díjfizetési kötelezettségét nem befolyásolja.

6.6.5. A Szolgáltató általi felmondási értesítésnek tartalmaznia kell: a) a felmondás indokát amennyiben indokolási kötelezettség terheli Szolgáltatót b) a felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját, amikor a Szerződés megszűnik

6.7. A felmondás következményei

6.7.1. Amennyiben Előfizető/Felhasználó határozott időre szóló Szolgáltatási Szerződéssel rendelkezik és az a határozott idő lejárta előtt a következő okok egyike miatt szűnik meg: a) Előfizető/Felhasználó azt rendes felmondással megszüntette b) Szolgáltató rendkívüli felmondással azt megszüntette c) a Szolgáltatás korlátozására került sor a Szolgáltató által a 1.5 pont pontja miatt és a korlátozás ideje a 30 napot meghaladja Előfizető/Felhasználó köteles a Szolgáltató által biztosított kedvezményeket és a Szolgáltatási Szerződés megszűnése esetén a hátralévő időre esedékes Szolgáltatási Díjakat egy összegben legkésőbb a Szolgáltatási Szerződés megszűnését követő 15 napon kiegyenlíteni. Szolgáltató az esedékes díjakról a Szerződés Általános Szerződési Feltételek 2. pont felmondását tartalmazó visszaigazoló levelében értesítést küld. Szolgáltató a befizetésről számlát állít ki, melyet átad vagy megküld Előfizetőnek/Felhasználónak.

6.7.2. Az Előfizető/Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előre fizetett díjú Szolgáltatások kifizetett díját a fentiesetekben Szolgáltató meghiúsulási kötbér jogcímén jogosult megtartani.

7. Kártérítési igény Amennyiben a Szolgáltatót bírósági, vagy egyéb hatósági eljárásban elmarasztalják a Felhasználó/Előfizető tevékenysége által okozott bármely kár, vagy érdeksérelem miatt, a Felhasználó/Előfizető nem csak a jogvita rendezéséhez szükséges összeget tartozik megtéríteni a Szolgáltató részére, hanem a méltányos ügyvédi költségeket és bármely egyéb költséget, amely a Szolgáltató részéről az ügyben felmerült.

7.1 Felelősség kizárása A Szolgáltató minden felelősségét kizárja – többek között – a forgalomképtelenségből fakadó igények miatt, nem garantálja, hogy szolgáltatásai mindenkor megfelelnek majd az Felhasználó/Előfizető elvárásainak. Nem garantálja továbbá, hogy szolgáltatásai szünetmentesek, időben pontosak, biztonságosak, hibamentesek legyenek, vagy, hogy a hibákat kijavítják. A Szolgáltató szolgáltatásainak, vagy azok eredményeként előálló körülmények korrektségéért, pontosságáért, vagy megbízhatóságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Egyes országok jogalkotása eltérhet, így a fenti nyilatkozat Felhasználó/Előfizetőre esetleg nem vonatkozhat.

7.2 A felelősség korlátozása A Szolgáltató kizárja felelősségét minden nemű kárért, különösen, de nem kizárólagosan elmaradt vagyoni előnyért, jó hírnév sérelméért stb. A Szolgáltató kizárja felelősségét továbbá a felhasználó adatvesztése, fájlok elvesztése, illetve a felhasználó alkalmatlansága a szoftverek, vagy szolgáltatások használatára még abban az esetben is, ha előzetesen értesítette cégünket a kár bekövetkeztének lehetőségéről. Előfizető/Felhasználó köteles rendszeresen biztonsági mentéseket készíteni a tárhelyen tárolt fájljairól, melyből önállóan tudja visszaállítani a rendszerének még működőképes állapotát. Egész weboldalak, fájlok, levelezések vagy egyéb tartalmak visszaállítása a Szolgáltató weboldalán található listaár szerint történhetnek.

8. Irányadó jog és választott bírói fórum A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. Az Előfizető/Felhasználó jelen szerződés aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a megrendelőlapon általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben az Előfizető, jelen szerződést, mint természetes személy köti a Szolgáltatóval, úgy aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a szerződéskötéskor és a szerződéses jogviszony fennállása alatt az 1. számú mellékletben közölt személyes adatait a Szolgáltató az Országos személyi Adat- és Lakcímnyilvántartó Hivatalnál ellenőrizze, pontosítsa. Jelen hozzájárulás egyben engedélynek tekintendő arra az esetre is, ha egyébként az előfizető a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.tv.2.§(1)bek. értelmében adatai kiadását letiltotta.

8.1. A Szerződésnek további elválaszthatatlan részét képezi az “SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS, Webhosting csomag igénylőlap”.

8.2. A szerződési feltételek hatályba lépése Jelen megállapodás hatályba lép, amint Felhasználó/Előfizető megrendeli “SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS, Webhosting csomag igénylőlap”-al a szolgáltatásunk egyikét aláírásával ellátva, vagy ráutaló magatartásként (rendszerünkben) megrendeli a szolgáltatást és ki is fizeti azt. A Websas.hu Kft szolgáltatásainak igénybe vételével Felhasználó/Előfizető elfogadja a fenti szerződési feltételeket.

8.2 Panaszkezelés, Hibabejelentés Minden szolgáltatással kapcsolatos panaszt Előfizető/Felhasználó a Szolgáltató központi email címére (info@websas.hu) küldött levéllel jelezhet Szolgáltató felé. Panasz esetén a minimálisan feltüntetendő adatok: panaszos neve, panaszos elérhetőségei, panasz részletes leírása, lehetőség szerint képernyőképek és fájlok csatolása (ha szükséges). Panaszbejelentésre 30 napon belül köteles Szolgáltató válaszolni, elutasítás esetén pedig megindokolni azt.